Je?li wydaje Ci si?, ?e wiesz czego chcesz… ale nie wiesz jak tam dotrze?


Warsztaty koncepcyjne, pozwalaj? w szybkim czasie wypracowa? warto?ciowe rozwi?zania, które pomog? rozwin?? Twoj? firm? od strony marketingowej. Dzi?ki nim dowiesz si?, co nale?y zmieni? w perspektywie d?ugo i krótkoterminowej, aby Twój biznes by? w tym miejscu, o którym marzysz. Dzi?ki naszemu doradztwu marketingowemu , szybciej zrealizujesz swoje cele marketingowe, wykorzystuj?c nowe niestandardowe dzia?ania.

doradztwo marketingowe

Analiza obecnej komunikacji

Chcemy Ci pokaza?, gdzie Twoja firma mo?e by?, wykorzystuj?c dobre i sprawdzone przez nas praktyki. Dlatego na samym pocz?tku przeanalizujemy dok?adnie Twoj? komunikacj? marketingow?. Przyjrzymy si? jakie rozwi?zania, zarówno z zakresu marketingu tradycyjnego, jak i interaktywnego, stosujesz i jakie s? wyniki tych dzia?ań.

Analiza firmy oraz jej specyfiki

Kolejn? cz??? analizy stanowi poznanie Twojej firmy. Opowiedz nam o tym, po co j? za?o?y?e?, co Tob? kierowa?o, jaki przy?wieca? Ci cel. Czy w pe?ni realizujesz za?o?on? przez Ciebie wizj?? Chcemy pozna? Twoj? histori?. Powiedz nam kilka s?ów o Twoich produktach, klientach i parterach.

Draft komunikacji

Ca?a wiedza, któr? zdobyli?my w czasie procesu badań i analizy pos?u?y nam w opracowaniu zarysu Twojej komunikacji marketingowej. Pomo?e Ci on skutecznie zarz?dzi? Twoj? mark? oraz zachowa? jej spójny charakter. Ka?da organizacja powinna posiada? tak? strategi?, która pomo?e jej okre?li? gdzie danym momencie si? znajduje, gdzie zmierza, co mo?e jej w tym przeszkodzi? i jak sobie poradzi? z ewentualnymi przeciwno?ciami.

Zdefiniowane celów marketingowych

Na tym etapie okre?limy, jakie cele marketingowe stoj? przed Twoj? firm?. Doradzimy jakie narz?dzia marketingowe sprawdz? si? najlepiej w Twoim biznesie i zaproponujemy Ci gotowe dzia?ania. Wszystkie rozwi?zania planujemy, testujemy, wdra?amy i ulepszamy, tak aby jak najlepiej pomóc w rozwoju Twojego przedsi?biorstwa.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief