Przysz?o?? marketingu internetowego


Dzi? materia?y wideo w internecie znajdziemy nie tylko na YouTube- s? niemal wsz?dzie. Dlaczego tak jest? Odpowied? jest prosta. Video jest szybkie, atrakcyjne, ma ogromny potencja? oraz mnóstwo zastosowań. To wszystko czyni je doskona?ym narz?dziem marketingowym. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy w marketingu popularnym trendem jest naturalno?? i subtelno??. Klienci ceni? formy, które nie s? nachalne i krzykliwe. Takie, które ich nie przyt?aczaj?, a dostarczaj? wiedzy i przydatnych rozwi?zań. Dlatego video marketing tak skutecznie podbija ich serca

video marketing

Cel

W ?wiecie marketingu nic nie dzieje si? bez przyczyny. Dlatego, je?li uwa?asz, ?e tre?ci wideo s? czym? czego Twoja firma w?a?nie teraz potrzebuje odpowiedz sobie na pytanie- jaki b?dzie ich cel? Czy film ma pomóc w promocji marki, produktów, ma zwi?kszy? sprzeda?, a mo?e b?dzie sposobem na wyprzedzenie konkurencji? To bardzo wa?na informacja, która pomo?e nam w stworzeniu filmu idealnego. Video marketing to proces, dlatego aby osi?gn?? sukces, jego podstawy musz? by? bardzo solidne.

Odpowiedni kana?

Zastanów si? w jakich kana?ach powinien by? wy?wietlany film. Do wyboru masz wiele mo?liwo?ci. To mo?e by? YouTube, media spo?eczno?ciowe, strona Twojej firmy, a nawet telewizja. To bardzo wa?ne, poniewa? wybór kana?ów wp?ywa na d?ugo?? filmu i jego scenariusz. Co wi?cej,ka?dy portal ma swoje przeznaczenie i charakterystycznych odbiorców, o których nale?y pomy?le? przy tworzeniu filmu.

W?a?ciwy format

Znaj?c cel i grup? docelow? spróbuj do tych kryteriów dopasowa? w?a?ciwy format wideo. Do wyboru masz bardzo wiele opcji! To mo?e by? filmik o o firmie, filmik instrukta?owy, samouczek wideo, demonstracja produktów, opinie klientów o firmie, wywiady, animacje… Wa?ne, aby wybra? format, który pozwoli zaanga?owa? u?ytkowników oraz zwi?kszy? widoczno?? Twojej marki.

Warto s?ucha? klientów

Tre?ci audiowizualne maj? trzy podstawowe zadania. Maj? bawi?, dostarcza? wiedzy i informacji. I oczywi?cie powinny by? przekazane w atrakcyjnej i interesuj?cej formie. Wideo, które spe?nia te kryteria, to niemal produkcja idealna. Co b?dzie pomocne w jego produkcji? Przede wszystkim wiedza o oczekiwaniach i problemach Twoich klientów. O tym co lubi?, czego nie lubi?, co ich interesuje i jak sp?dzaj? swój wolny czas. Je?li znasz dobrze swoj? grup? docelow?, Twoje wideo szybko odniesie sukces.

Video buduje zaufanie

Czy wiesz dlaczego filmiki online maj? du?? przewag? nad innymi narz?dziami marketingowymi? Dlatego, ?e nadaj? markom ludzkie oblicze. Je?li w Twoim filmiku wyst?puj? prawdziwi ludzie, zdobywa on o wiele wi?ksze zaufanie. Nie warto k?ama? i koloryzowa?- klienci szybko wyczuj? fa?sz. A raz straconego zaufania nie da si? tak szybko odbudowa?.

Cykliczno??

Dlaczego ludzie tak kochaj? seriale? Poniewa? maj? wci?gaj?c? fabu?? oraz ka?? nam wiernie czeka? na kolejny odcinek. To skutecznie zwi?ksza nasz? ciekawo??, chcemy jeszcze i jeszcze… To tendencja, któr? warto wykorzysta? równie? w strategii wideo marketingowej. Buduj ciekawo?? swoich odbiorców! A je?li zobowi?zujesz si? regularnie dostarcza? kolejne tre?ci, musisz tej obietnicy dotrzyma?.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief