Sie? integraln? cz??ci? naszego ?ycia


Korzystamy z niego w domu, w pracy, na spacerze, w autobusie. Na zakupach porównujemy ceny innych sklepów, w poci?gu sprawdzamy co s?ycha? u znajomych na Facebooku. Dlatego wszelkie dzia?ania marketingowe powinny celowa? w stron?, w któr? ewoluuj? media. W wirtualnym ?wiecie s? tak?e Twoi klienci. Trzeba tylko ich znale?? i wiedzie? jak do nich dotrze?. Chcemy Ci w tym pomóc, prowadz?c profile Twojej firmy w social mediach.

Gwarantujemy Ci:

obs?uga social media

Wybór odpowiedniego kana?u

To pierwsza z decyzji, któr? podejmiemy. Facebook, Instagram, Google +, a mo?e Pinterest? Mo?liwo?ci s? nieograniczone, jednak zak?adanie profili na wszystkich dost?pnych portalach mija si? z celem. Na szcz??cie w VILARO znamy specyfik? social mediów i wiemy, w którym miejscu mo?emy znale?? Twoich klientów.

Dotarcie do nowych klientów

Czy wiesz, ?e gdyby Facebook by? krajem, by?by najludniejszym państwem na ?wiecie? Obecnie ma ju? ponad 1,4 mld aktywnych u?ytkowników, z tego ponad milion w Polsce. W?ród nich s? równie? osoby, które jeszcze nie s?ysza?y o Twojej firmie. Mo?e warto ich pozna?? Dzi?ki przygotowanej przez nas strategii obs?ugi mediów spo?eczno?ciowych,?dotrzesz do odpowiedniej grupy docelowej, zyskuj?c przy tym nowych Klientów.

Zbudowanie profesjonalnego wizerunku firmy

Niezale?nie, czy to b?dzie Facebook czy Google +, ju? od pierwszego wpisu b?dziemy budowa? Twój pozytywny wizerunek. Sprawimy, aby odbiorcy Cie polubili oraz postaramy si? zdoby? ich zaufanie. Naszym narz?dziem b?dzie m.in. odpowiedni content, posty sponsorowane oraz interakcja z u?ytkownikami. A w razie wybuchu kryzysu, szybko go pokonamy.

Komunikacja z klientami

Najwi?ksz? zalet? portali spo?eczno?ciowych jest szybka komunikacja. Za ich pomoc? mo?esz informowa? o najwa?niejszych wydarzeń, promocjach czy prosi? o opinie. Wiedza. któr? w ten sposób uzyskasz od klientów jest bezcenna. I z pewno?ci? pomo?e w budowaniu pozytywnego wizerunku Twojej marki.

Wykorzystanie w pe?ni potencja?u jaki daj? social media

Wiele osób traktuje Facebook czy Instagram jako kana? s?u??cy do przekazu reklam. Ka?dy wpis po?wi?caj? wklejaniu swoich produktów czy us?ug, zazwyczaj z jak?? ?such?” informacj?. Social media maj? pomóc Ci zdoby? klientów, ale nie w nachalny sposób. Dlatego nie warto skupia? si? wy??cznie na sprzeda?y. Potencjalny odbiorca szybko odkryje, ?e nie zale?y Ci na budowaniu spo?eczno?ci na ,,wci?ni?ciu” mu Twoich us?ug i… szybko przestanie obserwowa? Twój kana?. My zapewniamy profesjonaln? obs?ug? mediów spo?eczno?ciowych, która pomo?e zbudowa? Ci spo?eczno?? wiernych obserwatorów. Spo?eczno??, która w przysz?o?ci stanie si? Twoimi klientami.

Systematyczne dzia?anie

Wiele firm zak?ada profile w social mediach i.. szybko o nich zapomina. Tymczasem bardzo wa?ne jest, ?eby dzia?ań aktywnie i systematycznie. Je?li chcia?by? zaistnie? w mediach spo?eczno?ciowych, a nie masz na to czasu lub zwyczajnie nie wiesz jak si? do tego zabra? my Ci pomo?emy. Zajmiemy si? obs?ug? konkretnych portal, publikuj?c regularne wpisy w imieniu Twojej firmy. Ponadto dzi?ki wspó?pracy b?dziesz otrzymywa? comiesi?czny raport oraz konsultacje z dzia?alno?ci Twojej marki w internecie.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief