Teraz mo?e by? ?atwo i przyjemnie!


Z badań przeprowadzonych przez Europejski Urz?d Statyczny wynika, ?e prawie 12 milionów Polaków regularnie odwiedza sklepy internetowe. Na ogromne zainteresowanie zakupami przez Internet, wp?ywa wiele czynników. Przede wszystkim jest to ci?g?y rozwój technologii oraz dost?p do urz?dzeń mobilnych, które pozwalaj? korzysta? nam z sieci w ka?dym miejscu i o ka?dej porze. Zakupy w drodze do pracy albo na spacerze z psem? Kiedy? wydawa?o si? to ca?kowit? abstrakcj?, dzi? nikogo to nie dziwi.

VILARO Marketing ma?ych i ?rednich firm to tak?e kompleksowe tworzenie?sklepów internetowych, wdra?anie ich oraz promocja. Mamy do?wiadczenie w tworzeniu sklepów internetowych i wiedz? t? ch?tnie wykorzystamy przy tworzeniu Twojego sklepu:

tworzenie sklepów internetowych

Sklep dostosowany do grupy docelowej

Zak?adaj?c sklep z w?óczk? i szyde?kami, Twoj? g?ówn? grup? docelow? b?d? raczej starsze panie. Taki sklep b?dzie mia? zupe?nie inne wymagania, ni? np. sklep z odzie?? sportow? dla m?odych aktywnych osób. Osoby w ?rednim wieku potrzebuj? prostej nawigacji i mo?liwo?ci jak najszybszego sfinalizowania transakcji- bez zb?dnych przycisków i formalno?ci. Ponad to, tre?? któr? do nich kierujesz, powinna by? prosta i czytelna, bez metafor i zawi?ych opisów. Zupe?nie inaczej rzecz ma si? w przypadku m?odszych odbiorców. Tu mo?na nieco ?zaszale?”. Atrakcyjny design, muzyka, interaktywna tre??… W VILARO dobrze wiemy, jakie elementy zapadaj? w pami?? Klientów.

Funkcjonalno?c

Ka?dy sklep powinien posiada? kilka niezb?dnych funkcji, dzi?ki którym zakupy stan? si? du?o ?atwiejsze i przyjemniejsze. W?ród nich znajduje si? np. wyszukiwarka, która znacznie u?atwi proces wyszukiwania produktów. Wa?nym elementem s? równie? opinie innych u?ytkowników, które nie tylko pomagaj? potencjalnym klientom dokona? zakupów, ale tak?e zwi?kszaj? Twoj? wiarygodno?? i staj? si? ?ród?em unikalnego contentu. Niezwykle przydatnym elementem jest tak?e zapami?tywania koszyka. Je?li kto? przegl?daj?c Twój sklep, doda? co? do koszyka, przy jego nast?pnej wizycie, produkt nadal tam b?dzie.

Czytelno??

?aden klient nie powinien si? czu? zagubiony w Twoim sklepie. Musisz si? nim dobrze zaopiekowa? i pokaza? gdzie jest i gdzie mo?e si? dalej uda?. W dobrze widocznym miejscu powinno by? np. umieszczone drzewko kategorii, umo?liwiaj?ce p?ynne przenoszenie si? pomi?dzy ró?nymi dzia?ami. Dlatego zaprojektujemy dla Ciebie sklep, który b?dzie czytelny i intuicyjny i sprawi, ?e zakupy w nim b?d? sam? przyjemno?ci?.

Prezentacja oferty sposobem na sprzeda?

To w jaki sposób prezentowane s? produkty ma ogromne znaczenie. Uk?ad strony oraz umieszczona na niej grafika w du?ej mierze decyduj? o zakupie. Dlatego dok?adnie zaplanujemy elementy takie jak uk?ad i zawarto?? listy produktów czy podstron (tekst, ilo?? i wymiary zdj??). S? bran?e, np. odzie?owa, w których najwa?niejszy jest wygl?d produktu. Z drugiej strony mamy równie? bran?e, w którym nie zdj?cie jest najwa?niejsze, a dok?adny opis i parametry. Sklep swoim wygl?dem powinien odpowiada? nie tylko na potrzeby grupy docelowej, ale równie? specyfikacj? danej bran?y

Sklep na urz?dzeniach mobilnych

Sklep internetowy powinien by? responsywny, czyli przystosowany do wy?wietlania si? na ró?nych urz?dzeniach. Dzi?ki temu u?ytkownik w ka?dym miejscu, za pomoc? swojego smartfona czy tabletu, b?dzie móg? przejrze? Twoj? ofert?. Responsywno?? umo?liwi mu równie? wygodne poruszanie si? po stronie.

Efektywne dzia?ania promocyjne

Je?li chcesz dotrze? do szerokiego grona odbiorców, potrzebujesz dobrej strategii i skutecznej reklamy sklepu internetowego. Pomo?emy Ci to zrobi?, zaczynaj?c ju? od momentu otwarcia. Artyku? sponsorowany, wpisy na forum tematycznym czy blogach z danej bran?y, dzia?anie w social mediach, konkursy, rabaty… Mo?liwo?ci jest naprawd? wiele. Sprawimy, ?e o Twoim sklepie b?dzie g?o?no!

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief