Zmiana na lepsze


Zmiana wizerunku firmy to bardzo wa?na decyzja. Nie podejmuje si? jej z dnia na dzień. Wiele firm dojrzewa do niej przez bardzo d?ugi czas, analizuj?c wszystkie “za” i “przeciw”. A kiedy podejmuj? decyzj?, bardzo cz?sto wycofuj? si? zaraz po rozpocz?ciu prac. Dlaczego? Poniewa? zapominaj?, ?e opracowanie nowego wizerunku to nie wszystko. Liczy si? tutaj równie? umiej?tne zarz?dzania i ogromna konsekwencja. Rebranding to nie jednorazowa decyzja, to d?ugi, wieloetapowy proces. Pomo?emy Ci przez niego przebrn?? tak, aby zakończy? si? dla Twojej firmy sukcesem.

Odpowiedni moment

Spadek sprzeda?y, nowa grupa klientów, problemy z reputacj? marki, fuzja firmy… Sytuacji, w których przeprowadzenia rebrandingu marki okazuje si? niezb?dne jest wiele. Je?li czujesz, ?e Twoja firma potrzebuje od?wie?enia jej wizerunku, mo?esz liczy? na nasz? pomoc. Skuteczna zmiana wymaga bowiem dok?adnego zaplanowania, a jej wszystkie elementy ju? na samym pocz?tku powinny by? dobrze dopracowane i skoordynowane.

Analiza sytuacji wyj?ciowej

Aby ustali? skuteczny plan, nale?y dok?adnie przeanalizowa? obecny stan firmy, jej produkty, opinie klientów, kontrahentów… W budowie silnej marki ka?dy szczegó? ma ogromne znaczenie. Przeprowadzaj?c rebranding, trzeba by? ?wiadomym zarówno przesz?o?ci, jak i przysz?o?ci marki. Jej historii i celów, które ma do zrealizowania. Warto spojrze? na mark?, jak na cz?owieka. To pomo?e okre?li? jej osobowo??, warto?ci jakimi si? kieruje, a tak?e cechy zewn?trzne- ulubiony kolor, sposób komunikacji… Wszystko to, co ma wp?yw na stworzenie strategii dzia?ania.

Zaanga?uj pracowników

W procesie rebrandingu bardzo cz?sto lekcewa?y si? zaanga?owanie osób zatrudnionych w firmie i na co dzień zwi?zanych z mark?. Kluczowe decyzje podejmowane s? w w?skim gronie, na wysokim szczeblu zarz?dzania. Tymczasem pracownicy s? bardzo cennym ?ród?em informacji. Brak wsparcia z ich strony mo?e wp?yn?? nie niepowodzenie ca?ego procesu. Tego typu dzia?ania pomagaj? tak?e uto?samia? si? ca?emu zespo?owi ze zmianami i daj? poczucie realnego wp?ywu na kluczowe decyzje dla rozwoju firmy.

Strategia marki

Po zebraniu wszystkich najwa?niejszych informacji zwi?zanych z obecn? kondycj? marki, czas wyci?gn?? wnioski i obra? kierunek dla dalszego dzia?ania. W tym celu potrzebna jest strategia marki. To dokument, który okre?la docelow? osobowo?? oraz plan budowania wizerunku. Powinien zawiera? elementy takie jak warto?ci, z którymi jednoznacznie b?dzie kojarzy? si? dana marka, jej przysz?y charakter, misj? i wizj? firmy.

Nowy wygl?d

Zaplanowane we wcze?niejszym etapie zmiany, trzeba “ubra?” w odpowiednie ?rodki wizualne. Pierwszym elementem, który ulega zmianie jest podstawowy wyró?nik ka?dej marki, czyli logo. Mo?e zosta? poddane jedynie delikatnemu od?wie?eniu lub zosta? ca?kowicie zmienione. Razem z logiem zmienia si? równie? ca?a identyfikacja wizualna. W VILARO zadbamy o to, aby wszystkie te elementy by?y zgodne z now? koncepcj? marki.

Wdro?enie

Kiedy wszystkie zmiany s? ju? przygotowane, a ca?a koncepcja od?wie?onej marki gotowa, czas na jej wdro?enie. W wielu przypadkach jego nieprawid?owe przeprowadzanie pot?guj? niech?? do zmian. Rebranding to proces- nic nie mo?e zosta? pozostawione przypadkowi. Ogromnie wa?ne jest dok?adne realizowanie strategii oraz egzekwowanie terminów. Nie bój si? nieprzychylnego odbioru! Rebranding to dowód na to, ?e Twoja firma si? rozwija. Komunikuj to jako ogromny sukces, który otwiera kolejny rozdzia? w historii Twojej marki.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief