Co to jest outsourcing?


zarz?dzanie

i doradztwo marketingowe

Zarz?dzanie i doradztwo marketingowe

Doradzamy najlepsze rozwi?zania dla Twojego marketingu, które pomagaj? osi?ga? cele wyznaczone przez Twoj? firm?.

?ledzenie

trendów marketingowych

?ledzenie trendów

Obserwujemy zmieniaj?ce si? trendy, analizujemy konkurencj? i zachowania klientów.

dobieranie narz?dzi

do potrzeb klientów

Dobieranie narz?dzi do potrzeb klienta

Wybierzemy narz?dzia, które b?d? najlepszym wsparciem dla Twojej marki i bran?y.

spójno?? dzia?ań

marketingowych

Spójno?? dzia?ań marketingowych

Dbamy o wszystkie elementy marketingowe, tak aby wspiera?y misj?, wizj? i warto?ci firmy.

kompleksowa obs?uga

we wszystkich kana?ach komunikacji

Kompleksowa obs?uga we wszystkich kana?ach komunikacji

Spójno?? naszych dzia?ań we wszystkich kana?ach komunikacji gwarantuje sukces Twojego marketingu.

strategia

marketingowa d?ugoterminowa

Strategia marketingowa d?ugoterminowa

Nasze dzia?ania uwzgl?dniaj? równie? cele d?ugoterminowe, które skupiaj? si? na rosn?cym wzmacnianiu Twojej marki.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief

Jak wspó?pracujemy?


Dzia?amy kompleksowo, od zrozumienia Twoich potrzeb, poprzez wykonanie us?ugi, a? do stworzenia comiesi?cznego raportu i rozliczenia si? z naszej pracy. Dzielimy si? z Tob? naszym do?wiadczeniem i specjalistyczn? wiedz?. Koncentrujemy si? na marketingu, obserwujemy rynek, nowe trendy – analizujemy i wdra?amy najnowsze rozwi?zania. Dzi?ki temu mo?esz od nas oczekiwa? wsparcia na ka?dym etapie dzia?ań marketingowych.

Zrozumienie potrzeb

28 marca 2017

Spotkamy si? na krótkim spotkaniu, aby si? wzajemnie pozna?. Chcemy wiedzie?, czego oczekujesz i w jakim kierunku chcesz i??. Chcemy dok?adnie pozna? Twoje potrzeby. Sprawdzimy, czy mo?emy Ci pomóc.

Warsztaty marketingowe

28 marca 2017

Warsztaty to audyt Twojego marketingu. W czasie ich trwania poznajemy Twoj? firm?, Twoje produkty i us?ugi. Sprawdzimy, jakie dzia?ania marketingowe podejmujesz oraz które z nich s? skuteczne i efektywne.

Analiza rynku

28 marca 2017

Nasz zespó? specjalistów dok?adnie przeanalizuje, jak dzia?a Twoja konkurencja. Sprawdzimy rynek, na którym dzia?asz oraz kierunek w jakim pod??a Twoja bran?a

Propozycja dzia?ań marketingowych

28 marca 2017

Burza mózgów i praca naszego zespo?u marketingowego pozwala na znalezienie odpowiednich dzia?ań marketingowych, takich które b?d? realizowa? Twoje cele marketingowe.

Podpisanie umowy

28 marca 2017

Po zaakceptowaniu przez Ciebie oferty, podpisujemy umow?. Nasza umowa jest elastyczna – otrzymujesz 3 miesi?ce okresu próbnego, w czasie którego testujemy nasz? wspó?prac?. W tym okresie mo?esz nam wypowiedzie? umow? kiedy tylko chcesz.

Zbudowanie komunikacji i strategii marki

28 marca 2017

Komunikacja staje si? dla nas podstaw? pracy marketingowej. Przynosi odpowiedzie? na pytanie: jak mówi? o Twojej marce? Jaka powinna by? identyfikacja wizualna? Stworzymy spójn? strategi?, zawieraj?c? cele i wska?niki liczbowe, z których b?dziemy si? rozlicza? co

Comiesi?czne dzia?ania marketingowe

28 marca 2017

Nasz zespó? przygotowuje i realizuje dzia?ania. W tym czasie jeste?my z Tob? w sta?ym kontakcie! Reagujemy na to, co dzieje si? u Ciebie. ?ledzimy Twoj? konkurencj? i zmiany w otoczeniu Twojej firmy. Jeste?my Twoim pracownikiem.

Raportowanie wyników

28 marca 2017

Ka?dy miesi?c kończymy raportem, gdzie opisujemy osi?ganie wska?niki i cele. Ustalamy jaki to ma wp?yw na Twój biznes. Dzi?ki temu jeste? na bie??co z efektami naszych dzia?ań.

Dlaczego Vilaro?


Oszcz?dzamy Twoje pieni?dze

Outsourcing pozwala zaoszcz?dzi? czas przeznaczany na zarz?dzanie marketingiem w?asnym lub firmami zewn?trznymi prowadz?cymi dzia?ania marketingowe. Zdejmujemy obowi?zek prowadzenia i kierowania zespo?em marketingowym.

Dbamy o spójno?? marketingu

Nasz Zespó? stoi na stra?y spójno?ci komunikacji marki i marketingu firmy. Dba o wszystkie elementy marketingowe, by wspiera?y misj?, wizj? i warto?ci firmy. Wspó?pracuj?cy zespó? dba o spójno??: tre?ci, identyfikacji wizualnej, strategii, atrybutów i rytua?ów marki.

Dostarczamy kompleksowe rozwi?zania

Nasi Specjali?ci doradzaj? i podpowiadaj? jak efektywnie prowadzi? dzia?ania marketingowe Twojej firmy. Codziennie aktualizuj? swoj? wiedz?, a korzystaj?c z ponad 40 000 godzin do?wiadczenia z ?atwo?ci? wskazuj? skuteczne rozwi?zania dla Twojej firmy.

Oszcz?dzamy Twoje pieni?dze

Outsourcing pozwala na oszcz?dno?? pieni?dzy wydawanych na: wynagrodzenia dla specjalistów marketingu, wyposa?enie stanowisk pracy, szkolenie pracowników, zakupu sprz?tu oraz programów do obs?ugi marketingu.

Zapewniamy dost?p do specjalistów

Nasi Specjali?ci doradzaj? i podpowiadaj? jak efektywnie prowadzi? dzia?ania marketingowe Twojej firmy. Codziennie aktualizuj? swoj? wiedz?, a korzystaj?c z ponad 40 000 godzin do?wiadczenia z ?atwo?ci? wskazuj? skuteczne rozwi?zania dla Twojej firmy.

Przyspieszamy rozwój Twojej firmy

Outsourcing pozwala na tworzenie dzia?ań marketingowych szybciej i skuteczniej. Takie rozwi?zanie maksymalizuje efekty marketingu: zdobywania nowych klientów, budowania ?wiadomo?ci marki,ulepszanie produktów i us?ug.