Pomo?emy Ci wyprzedzi? konkurencj?


Relacje z mediami, czyli tzw. media relation, to bardzo wa?ny element dzia?ań PR-owych ka?dej firmy. Maj? ogromny wp?yw na kszta?towanie wizerunku organizacji zapewniaj?c wiele korzy?ci takich jak: pozytywny rozg?os, presti? czy budowanie wizerunku eksperta w danej bran?y. Tworzenie d?ugotrwa?ych relacji z przedstawicielami ?wiata mediów poprzez przekazywanie im ciekawych materia?ów prasowych jest niezwykle wa?ne. Dlatego, je?li zale?y Ci na budowaniu pozytywnego wizerunku Twojej firmy w mediach, ?wietnie trafi?e?. W VILARO wiemy, jak efektywnie wspó?pracowa? z dziennikarzami.

Sta?y kontakt z mediami

Media relations, to niezwykle silny przeka?nik informacji o Twojej firmie docieraj?cy do okre?lonych grup docelowych. Doskonale wiemy, ?e w relacjach z mediami liczy si? ka?de zdanie. Dlatego tak wa?ne, aby budowane by?y one w sposób profesjonalny, a s?owa, jakie kierujemy do dziennikarzy wypowiadane w sposób przemy?lany i odpowiedzialny. Warto równie? na bie??co przypomina? im o swojej obecno?ci.

Profesjonalne notatki prasowe

Relacja mi?dzy firm?, a dziennikarzem opiera si? w du?ej mierze na… notatkach prasowych. Je?li nie wiesz jak zabra? si? do ich napisania, zostaw to zadanie nam. Stworzymy dla Ciebie zwi?z?y i konkretny tekst, który oparty b?dzie na dziennikarskich standardach, takich jak zasada 5 pytań, czyli kto,co, gdzie, kiedy i dlaczego.

Dziennikarze potrzebuj? contentu

Warto dostarcza? mediom newsów nie tylko w formie notatek prasowych. Informuj ich o wszystkich, co mo?e zainteresowa? zarówno ich jak i Twoich potencjalnych odbiorców. Dostarczaj raporty, statystyki, analizy, odkrycia… Poruszaj kwestie dotycz?ce spraw spo?ecznie istotnych dla Twojej firmie. Poka?, ?e jeste? otwarty na wszystko to, co dzieje si? nie tylko wewn?trz Twojej firmy, ale równie? na jej zewn?trz.

Konferencje prasowe

Konferencja to spotkanie w czasie, którego mo?na zaprezentowa? nowy produkt, przekaza? bezpo?rednio wa?n? informacj? lub po prostu zaznaczy? swoj? obecno?? na rynku. Konferencja nie powinna by? zwo?ana w b?ahym celu. Powód musi by? na tyle wa?ny, aby móg? zainteresowa? media. Nale?y pami?ta? o tym, ?e konferencja musi dostarcza? prawdziwe i obiektywne newsy. Pomo?emy Ci j? zaplanowa? od A do Z. Znajdziemy miejsce, ustalimy bud?et oraz przygotujemy najlepszej jako?ci materia?y prasowe.>

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief