Sztuka nazywania


Naming, czyli proces nadania nazwy firmie, marce, produktowi czy us?udze ju? dawno przesta? by? czym? amatorskim i przypadkowym. Dzi? nazwa musi by? czym? wi?cej- musi by? chwytliwa, odró?nia? od konkurencji oraz zapa?? w pami?? odbiorcy. Szukasz dobrej nazwy dla Twojej firmy? Czujesz, ?e dotychczasowa nie oddaje dobrze charakteru Twojej marki? Bez obaw. Przygotujemy dla Ciebie idealne rozwi?zanie.

Funkcja nazwy

Dobra nazwa spe?nia kilka funkcji, które w znacznym stopniu u?atwiaj? jej komunikacj?. Jej podstawow? warto?ci? jest informowanie odbiorcy na temat tego, czym zajmuje si? Twoja firma. Po drugie, nazwa powinna komunikowa? emocje zwi?zane z u?ywaniem konkretnego produktu czy korzystaniem z okre?lonej us?ugi.

Prostota

Obecnie jednym z najpopularniejszych trendów jest minimalizm. Dotyczy to równie? namingu. Czy wiesz, ?e ?rednia d?ugo?? nazwy 10 najwi?kszych marek ?wiata wynosi 6 liter? Nazwa musi by? ?atwa do zapami?tania, powtórzenia oraz zapisania.

Ponadczasowo??

Tworz?c nazw?, trzeba mie? na wzgl?dzie to, aby w miar? up?ywu czasu nie straci?a ona na aktualno?ci i ci?gle pasowa?a do wizerunku firmy. Nazwa nie powinna odnosi? si? do wspó?czesnych trendów, slangu, modnych powiedzonek. Zastanów si?, czy Twoja nazwa mog?aby by? zrozumiana 10 lat temu? Pod uwag? nale?y wzi?? tak?e potencjalny rozwój firmy. Czy sklep “Tenisista”, oferuj?cy akcesoria do gry w tenisa, mo?e w przysz?o?ci rozszerzy? asortyment o sprz?t do wspinaczki? Odpowied? pozostawiamy Tobie.

Atrakcyjno?? i unikatowo??

Ka?da nazwa niesie ze sob? jaki? komunikat, dlatego warto si? postara?, aby ?adunek emocjonalny by? pozytywny. To wa?ne, aby nie budzi?a ona negatywnych skojarzeń oraz nie oznacza?a nic nieprzyzwoitego w obcym j?zyku. Ponadto, nazwa powinna si? odró?nia? i by? unikalna. Je?li sprzedajesz telefony, nie musisz u?ywa? w swojej nazwie cz?stki “tele”, poniewa? tak robi? wszystkie firmy z tej bran?y. B?d? innowacyjny i nowoczesny- to zaprocentuje.

Bezpieczeństwo

Z pewno?ci? bracia Richard i Maurice McDonald, zak?adaj?c swoj? restauracj?, nie zastanawiali si? czy domena mcdonalds.com?jest wolna. Jednak czasy si? zmieni?y. Dzi? nawet najlepsza nazwa jest bezu?yteczna, je?li nie mo?na jej zarejestrowa?. Nie zapominajmy równie? o jej dost?pno?ci w bazie Urz?du Patentowego. Naming to nie tylko kreatywno??, ale równie? bezpieczeństwo.

Nazwa, która sprzedaje

S?owo, pod którym kry? si? b?dzie Twoja firma, produkt czy us?uga, nie wp?ynie od razu na wi?ksze zyski, ale mo?e zapewni? zapami?tywalno??. Oczywi?cie, o ile spe?nia wszystkie powy?sze kryteria. Odpowiednia nazwa znajdzie miejsce w g?owie konsumenta. I w momencie, kiedy b?dzie on podejmowa? decyzj? o zakupie, pomy?li o Tobie, nie o konkurencji.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief