Najszybciej rozwijaj?ca si? spo?eczno?? biznesowa!


Wed?ug danych LinkedIn, a? 76% Twoich potencjalnych klientów jest zainteresowana nawi?zaniem rozmowy w mediach spo?eczno?ciowych. Wykorzystaj to i wzmocnij swoj? sie? sprzeda?y poprzez nawi?zywanie kontaktów biznesowych, rozmawiaj na temat swojego produktu lub us?ugi. Nawi?zuj relacje, które mog? prowadzi? do sprzeda?y.

kampanie ppc

Analiza grupy docelowej

Zanim rozpoczniemy prowadzenie naszych dzia?ań na LinkedIn, dokonamy dok?adnej analizy wybranej grupy odbiorczej pod k?tem Twojego celu. Skoncentrujemy si? na doborze odpowiednich fraz kluczowych, dzi?ki czemu sprawdzisz liczebno?? interesuj?cych Ci? osób oraz b?dziesz móg? podj?? decyzj? o rozpocz?ciu w?a?ciwych dzia?ań.

Dotarcie do odpowiednich osób

W dzia?aniach na serwisie LinkedIn okre?lenie grupy docelowej ma ogromne znaczenie. Trudno jest bowiem prowadzi? jakiekolwiek dzia?ania promocyjne bez ?wiadomo?ci tego, kim s? Twoi odbiorcy. W zale?no?ci od tego kto stanowi Twój target, sposób komunikacji jak i metody wyszukiwania b?d? zupe?nie inne. Dzi?ki poznaniu tych informacji pomo?emy Ci lepiej dotrze? do potencjalnego klienta, co znacz?co wp?ynie na ostateczny kszta?t naszych dzia?ań.

Przygotowanie odpowiednich komunikatów

W trakcie tworzenia komunikacji na LinkedIn, kierujemy si? zasadami modelu AIDA. Zgodnie z jego zasadami, dobra wiadomo?? powinna wzbudzi? uwag?, zainteresowanie, wywo?a? po??danie oraz akcj?. Nie mamy wiele czasu, aby zatrzyma? uwag? Twojego przysz?ego partnera biznesowego!

Optymalizowanie komunikacji oraz grupy docelowej

Po stworzeniu i uruchomieniu kampanii, wa?ne s? testy ró?nych tre?ci oraz grup docelowych, aby sprawdzi?, które z nich powoduj? najlepsz? konwersj? i s? najbardziej rentowne. Dlatego zapewniamy Ci bie??c? optymalizacj? kampanii w celu zwi?kszenia efektu naszych dzia?ań.