Wykorzystaj landing page do swojej akcji marketingowej


Landing page to strona, która ma za zadanie w ci?gu kilku chwil sk?oni? u?ytkownika do skorzystania z Twojej oferty. Czy mo?na zrobi? to dobrze, dysponuj?c ograniczon? ilo?ci? miejsca i zaledwie kilkoma sekundami zaanga?owania ze strony odwiedzaj?cego? Oczywi?cie, ?e tak! Dla nas tworzenie landing page, nie ma ?adnych tajemnic. Z nasz? pomoc?, stworzysz skuteczny landing page, który przyniesie zamierzone efekty.

tworzenie landing page

Jasny przekaz

Landing page, to strona, która ma realizowa? tylko jeden, okre?lony wcze?niej cel. Nie ma tu miejsca na detale i szczegó?y, licz? si? konkrety. Pami?taj, ?e internauci nie czytaj?, a jedynie skanuja tre??. U?ytkownik zniech?cony nadmiarem tre?ci, szybko opu?ci Twoj? stron?. Aby temu zapobiec, stworzymy dla Ciebie projekt, który maksymalnie skróci drog? odbiorcy do realizacji okre?lonego wcze?niej celu.

Chwytliwy nag?ówek

Kreatywny, przyci?gaj?cy uwag?, niebanalny… Taki powinien by? idealny nag?ówek. To pierwszy element, na który odbiorca zwraca uwag?. Dlatego powinien wzbudza? ciekawo??, by? zapowiedzi? korzy?ci i jednocze?nie zawiera? przydatne informacje. Pewnie my?lisz, ?e nie da si? zawsze? tak ogromnej warto?ci w kilku s?owach? My udowodnimy Ci, ?e to mo?liwe!

Atrakcyjny wygl?d

Pierwsze wra?enie robi si? tylko raz. Je?li kreacja graficzna landing page`a b?dzie ma?o przekonuj?ca i nieatrakcyjna, z pewno?ci? wp?ynie to negatywnie na jej odbiór. Grafika powinna by? spójna z wizerunkiem firmy oraz dopasowana do tre?ci i tematu landing page`a. Odwiedzaj?cy powinien bez zapoznania si? z tekstem wiedzie?, co jest przewodnim tematem strony.

Call to action

To klucz do realizacji wyznaczonego przez Ciebie celu. Dlatego powinien wyró?nia? si? na stronie, tak aby zach?ca? odbiorc? do klikni?cia. Jak powinien wygl?da?? Z pewno?ci? musi by? widoczny i ?atwy do zlokalizowania na pierwszy rzut oka. Warto, aby mia? wyra?n? barw?, która odró?ni go od reszty elementów oraz has?o wzywaj?ce do dzia?ania, np. “kup teraz”, “zapisz si?”, “przejd? dalej” itp.

Sekcja kontaktowa

To bardzo wa?ny element ka?dego landing page`a. Uzyskane w ten sposób dane mo?na wykorzysta? potem np. do celów sprzeda?owych. Warto dobrze zastanowi? si? nad wygl?dem formularza tak, aby generowa? jak najwi?cej leadów. Najwi?kszym dylematem jest jego d?ugo??. Z jednej strony, im wi?cej pól do wype?nienia tym wi?cej informacji o kliencie. Jednak z drugiej strony, zbyt rozbudowany formularz mo?e zniech?ci? u?ytkowników do uzupe?nienia. Bez obaw, pomo?emy Ci znale?? z?oty ?rodek.

Warto testowa?

Przygotowuj?c dla naszych Klientów projekt landing page`a, proponujemy im zawsze wi?cej ni? jeden pomys?. Tak zwane testy A/B, pomagaj? znale?? model, który b?dzie najskuteczniejszy. Umo?liwiaj? testowanie ró?nego uk?adu elementu, grafik, formularzy. Otrzymane dane pomagaj? nam uzyska? najbardziej skuteczny wygl?d strony oraz udoskonali? ca?? kampani?.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief