Twoja firma mo?e wi?cej zyska?


Komunikacja firmy to po??czenie wizji, czasu, który pozwoli zaistnie? w ?wiadomo?ci konsumentów oraz wiedzy. Wiedzy o tym, w jaki sposób porozumiewa? si? z klientami, jak mówi? im o swoich zaletach, aby chcieli Ci? wys?ucha? i zrozumie?.

Kluczem do sukcesu jest zbudowanie silnej marki, która komunikuje si? z klientem, wchodzi w interakcje. Pyta, odpowiada i przekonuje klienta do siebie.
Bez komunikacji marki nawet najlepsze produkty czy firmy nie wybijaj? si? z t?umu konkurentów. Dlatego nie tra? d?u?ej swojej szansy na osi?gni?cie sukcesu i ju? dzisiaj skorzystaj z naszych us?ug. Pomo?emy, Ci stworzy? profesjonaln? strategi? komunikacji, która b?dzie:

strategia komunikacji marki

DOSTOSOWANA DO ODBIORCY

To klient jest Twoim szefem, dlatego musisz ustali? do kogo mówisz. Nie mo?esz kierowa? swoich us?ug do wszystkich. Je?li co? kierowane jest do wszystkich to znaczy, ?e nie jest kierowane do nikogo. Dlatego zastanówmy si? kim jest Twój odbiorca? Czy jest kobiet?, m??czyzn?? Ile ma lat? Jakie ma pasje, zainteresowania, czym si? zajmuje, jaka jest jego historia ?yciowa? Dla sukcesu Twojej marki bardzo wa?ne jest, aby w?a?ciwie okre?li? Twoj? grup? docelow?. I my Ci w tym zadaniu pomo?emy.

WIARYGODNA

Komunikacja marki ma by? wiarygodna, nie sk?adaj obietnic, których nie mo?esz spe?ni?. Razem, przyjrzymy si? Twojej marce nieco z boku i sprawdzimy, co mo?esz w rzeczywisto?ci zaoferowa? swoim klientom. Ca?y ten proces musisz rozumie? nie tylko Ty, jako w?a?ciciel firmy, ale równie? wszyscy Twoi pracownicy. Wspólnie musicie wykorzystywa? obran? strategi? we wszelkich procesach komunikacyjnych- pocz?wszy od bezpo?rednich kontaktów z klientem, a? po social media czy identyfikacj? wizualn?.

SPóJNA

Musisz d??y? do spójno?ci pomi?dzy tym, kim chcesz by? oraz tym kim jeste? obecnie. Konsekwencja w komunikacji jest bardzo wa?na. K?amstwo ma naprawd? krótkie nogi, a w ?wiecie marketingu zawsze pr?dzej czy pó?niej wyjdzie na jaw. Twoim jury s? klienci, je?li raz nadwyr??ysz ich zaufanie ci??ko b?dzie Ci je potem odzyska?. Straci? dobry wizerunek mo?esz w jednej chwili, ale jego odzyskanie mo?e zaj?? Ci lata.

BUDZI? EMOCJE

Wspó?czesny marketing opiera si? na emocjonalnym zwi?zku pomi?dzy mark?, a konsumentem. Marka nijaka i dzia?aj?ca z dnia na dzień, bez ?adnego planu nie odniesie sukcesu. Musi wywo?ywa? emocje i charakterystyczne uczucia. Dzi?ki temu tworzysz ze swoimi konsumentami wie?, a im silniejsza ona b?dzie, tym silniejsza i stabilniejsza b?dzie Twoja marka.

ODRó?NIA? SI? OD KONKURENCJI

Strategia komunikacji ma wyró?ni? Twoj? firm? na tle innych marek. Nie mo?esz by? taki jak Twój konkurent, musisz by? wyj?tkowy, aby móc si? wyró?ni?. Je?li b?dziesz wzorowa? si? na konkurencji, tym sposobem wzmocnisz ich pozycj?, a nie swoj?. Nie martw si?, nie dopu?cimy do tego.

BUDOWA? LOJALNO??

Dlaczego ludzie kochaj? produkty Apple? Bo jego twórcy od samego pocz?tku stawiali na estetyk? oraz innowacyjno??. Osoby u?ywaj?ce Apple, czuj? si? lepsze, bardziej nowoczesne. ?wiec?ce jab?ko na krystalicznie g?adkiej powierzchni MacBooka to symbol kultowy, kojarz?cy si? nie tylko z produktem, ale i pewn? grup? spo?eczn?. Kiedy? w jednej z reklam Steve Jobs zapowiedzia?, ?e wkrótce pojawi? si? dwa rodzaje ludzi – ci, którzy b?d? u?ywa? komputerów oraz ci, którzy b?d? u?ywa? produktów Apple. I jak wiemy, przepowiednia ta ca?kowicie si? sprawdzi?a. A wszystko to dzi?ki jasnemu przekazowi, na którym wszystkie swoje dzia?ania opar?a firma.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief