Szacuje si?, ?e w pracy sp?dzamy niemal 2 000 godzin rocznie.


Dlatego tak wa?ne jest, aby by?a ona nie tylko miejscem, w którym mo?emy si? rozwija?. Powinna by? równie? miejscem do którego chcemy przychodzi? i w którym lubimy sp?dza? swój czas. I w?a?nie takie jest Vilaro.


S?owo “niemo?liwe”, dla Ciebie nie istnieje?

Wszystko co robisz, robisz z pe?nym zaanga?owaniem?

Chcesz, aby praca sta?a si? dla Ciebie pasj??

Lubisz poszukiwa? nowych rozwi?zań?

Je?eli TAK, do??cz do Nas!

Wizj? Vilaro, jest wychodzenie z inicjatyw?.
Je?li, czujesz, ?e chcesz zosta? cz??ci? naszego zespo?u, nie czekaj d?u?ej.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:


button1

Marketing Project Manager

Lublin

CZYTAJ WI?CEJ

Specjalista ds. social sellingu

Lublin

CZYTAJ WI?CEJ

Specjalista SEM/SEO

Lublin

CZYTAJ WI?CEJ

button1

Konsultant ds. marketingu

Lublin

CZYTAJ WI?CEJ

Do??cz do naszego zespo?u!

Wierzymy, ?e zaanga?owanie i determinacja, ci?g?y rozwój, pasja pracy stanowi?
najwy?sz? warto?? firmy, dlatego codziennie dbamy o kreatywn? i otwart?.atmosfer?.

 

  • zobaczysz obraz ca?o?ci naszej wizji i misji, przekonasz si? gdzie idziemy i jak Twoja praca mo?e zmieni? nasz? firm?
  • zgrany m?ody zespó?, który nie boi si? wyzwań

 

  • pracujesz wed?ug swojego modelu, Jeste? zm?czony? Mo?esz zrobi? sobie przerw?, albo skorzysta? z nasze strefy „rozrywki”
  • bardzo dobre warunki do spokojnej, ale kreatywnej pracy

Je?eli:


Szukasz pracy w firmie, która dynamicznie si? rozwija, zyskuj?c coraz wi?ksze grono zadowolonych klientów i realizuj?c coraz ciekawsze projekty.

Chcesz pracowa? w firmie wspieraj?cej rozwój i zaanga?owanie swoich pracowników, która stawia na ró?norodno?? i kreatywno???

Chcesz pracowa? w miejscu, w którym praca staje si? przyjemno?ci?, a nie obowi?zkiem? W miejscu, do którego chcesz przychodzi? i w którym lubisz sp?dza? swój czas?

Je?eli TAK, Vilaro jest miejscem dla Ciebie.