Grunt to dobra strategia!


Dzia?ania z zakresu kampanii PPC to obecnie najefektywniejsza i najtańsza forma reklamy internetowej. Jej niew?tpliw? zalet? s? natychmiastowe efekty odczuwalne ju? w momencie uruchomienia kampanii oraz wygodny system p?atno?ci. Du?? rol? odgrywa tak?e ?atwa mierzalno?? efektów oraz mo?liwo?? ci?g?ego monitorowania kampanii.

Podczas wykorzystywania ró?nych kana?ów, takich jak AdWords, YouTube, mo?na osi?gn?? naprawd? imponuj?ce wyniki. Warunek jest jeden: kampania musi by? zaplanowana i zrealizowana ze szwajcarsk? precyzj?.

W VILARO dobrze wiemy, na co zwróci? uwag? przy tworzeniu reklam PPC:

kampanie ppc

Dok?adna analiza

Zanim rozpoczniemy prowadzenie kampanii, dokonamy dok?adnej analizy prowadzonego przez Ciebie biznesu oraz Twojej konkurencji. Skoncentrujemy si? na doborze odpowiednich fraz kluczowych, dzi?ki którym konwersja b?dzie znacznie wi?ksza, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów kampanii.

Zdefiniowany cel kampanii

?adne dzia?ania w sieci nie powinny by? podejmowane bez wcze?niej ustalonego planu. Dlatego zapewniamy Ci przygotowanie strategii, która pozwoli na precyzyjne osi?gni?cie celów kampanii, niezale?nie od tego czy b?dzie to cel sprzeda?owy czy wizerunkowy.

Dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej

W kampaniach reklamowych w sieci okre?lenie grupy docelowej ma ogromne znaczenie. Trudno jest bowiem prowadzi? jakiekolwiek dzia?ania promocyjne bez ?wiadomo?ci tego, kim s? Twoi odbiorcy. W zale?no?ci od tego kto stanowi Twój target, sposób komunikacji jak i jej kana?y b?d? zupe?nie inne. Dzi?ki znalezieniu tych informacji pomo?emy Ci lepiej pozna? potencjalnego klienta, co znacz?co wp?ynie na ostateczny kszta?t kampanii.

Odpowiednio przygotowane teksty

Przy tworzeniu reklam tekstowych, kierujemy si? zasadami modelu AIDA. Zgodnie z jego zasadami, dobra reklama powinna wzbudzi? uwag?, zainteresowanie, wywo?a? po??danie oraz akcj?. Nie mamy wiele czasu, aby zatrzyma? uwag? Twojego klienta, dlatego zrobimy wszystko co w naszej mocy.

Bie??ce testy

Po stworzeniu i uruchomieniu kampanii, wa?ne s? testy ró?nych tre?ci oraz materia?ów reklamowych, aby sprawdzi?, które z nich powoduj? najlepsz? konwersj? i s? najbardziej rentowne. Dlatego zapewniamy Ci bie??c? optymalizacj? kampanii w celu zwi?kszenia efektu oraz redukcji kosztów.

Sta?e raporty

Sta?e raportowanie oraz konsultacje z prowadzonych dzia?ań, dadz? Ci mo?liwo?? pe?nej kontroli procesu. Na ka?dym etapie procesu prowadzenia kampanii, omawiamy z klientem czynno?ci , które zosta?y podj?te oraz wyniki jakie zosta?y osi?gni?te po przeprowadzeniu konkretnych dzia?ań. Dzi?ki temu, masz pe?n? wiedz? o tym jak przebiega Twoja kampania.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief