Twoja firma mo?e wi?cej zyska?!


Ka?dego dnia w internecie stykamy si? z ogromn? ilo?ci? reklam , mieszank? barw i kreacji graficznych. Celem dbaj?cej o wizerunek firmy, powinno by? takie wykreowanie swojej obecno?ci, ?eby jednoznacznie kojarzy?a si? ona z danymi produktami czy us?ugami. Identyfikacja wizualna firmy to zarówno strona internetowa, jak i logo, opakowania produktów, wygl?d reklam, wizytówek czy nawet nazwa firmy. Je?eli wszystko to b?dzie ze sob? spójne, jednolite kolorystycznie czy ideowo Twoja firma mo?e naprawd? wiele zyska?.

W?a?ciwa identyfikacja wizualna to Twój klucz do sukcesu. Skorzystaj? z naszej pomocy i spraw, aby Twój SIW wyró?nia?y nast?puj?ce niezb?dne cechy:

identyfikacja wizualna firmy

DOTARCIE DO GRUPY DOCELOWEJ

Podstawowym za?o?eniem skutecznej identyfikacji wizualnej firmy jest nie tylko budowanie to?samo?ci Twojej marki na rynku, ale równie? komunikacja z grup? docelow?. Dlatego konieczne jest zbadanie poziomu ?wiadomo?ci firmy na rynku oraz poznanie Twojej bran?y. W zale?no?ci od firmy, jej charakteru oraz sposobu dzia?ania ró?ne elementy b?d? odgrywa? g?ówn? rol? w identyfikacji wizualnej. Wnikliwa analiza pozwoli nam okre?li? profil Twojego odbiorcy, wczu? si? w jego potrzeby oraz oczekiwania.

SPóJNO??

W VILARO wiemy, ?e zasi?g ?rodków identyfikacji wizualnej jest niezwykle szeroki, dlatego dbamy oto aby stworzony przez nas wizerunek by? spójny z wizj? i misj? firmy. To znacznie podnosi skuteczno?? dzia?ań marketingowych i silniej oddzia?uje na ?wiadomo?? konsumentów. McDonald, Coca-Cola, Apple- czy s?ysz?c nazwy tych s?ynnych marek masz przed oczami ich loga, kolory i produkty? Nawet nie posiadaj?c najnowszego iPhona, wiesz jak wygl?daj? produkty z charakterystycznym nadgryzionym jab?kiem. To w?a?nie dzi?ki konsekwentnym dzia?aniom wizerunkowym, firmy te sta?y si? znane odbiorcom na ca?ym ?wiecie.

ODPOWIEDNIA KOLORYSTYKA

Dla ponad po?owy konsumentów, kolor jest nie tylko czynnikiem, który pozwala rozpozna? mark?, ale równie? sk?ania do zakupu danego produktu. Kolor to istotny element dla wizerunku marki, poniewa? pozwala wy?owi? j? z g?szczu innych produktów. Ponadto barwa wp?ywa bardzo wyra?nie na nastrój kupuj?cego poprzez wywo?ywanie konkretnych emocji. Ma?o kto zdaje sobie spraw?, ?e wybór koloru powinien uzale?niony by? równie? od grupy docelowej, przyk?adowo: kobiety wol? b??kity, pomarańcz, ?ó?? czy zieleń. Natomiast do m??czyzn lepiej trafi czerń, br?z, zieleń i czerwień. Je?li masz w?tpliwo?ci, który kolor b?dzie odpowiedni dla Twojej bran?y, wspólnie wybierzemy najlepsze rozwi?zanie.

ID?CA Z DUCHEM CZASU

System identyfikacji powinien by? nowoczesny i oryginalny oraz skutecznie wyró?nia? Twoj? firm? w?ród konkurencji. W przypadku niektórych firm stosuje si? rebranding, czyli proces zmiany odbioru? marki poprzez zmian? elementów jej komunikacji. Takie od?wie?enie pozytywnie wp?ywa na wzrost klientów oraz zwi?kszenie zysków. Przekonali si? o tym niejednokrotnie nasi Klienci, którym pomogli?my wzmocni? ich mark?.

PROSTOTA

Dzi? króluje minimalizm i prostota i takie w?a?nie powinno by? Twoje logo i ca?y system identyfikacji. Zapomnij o zb?dnych szczegó?ach i ozdobnikach- sprawimy aby elementy Twojej komunikacji by?y rozpoznawalne, uniwersalne oraz ?atwa do zapami?tania.

UNIWERSALNO??

Oznacza to, ?e logo powinno by? zaprojektowane w ten sposób, aby mo?na je by?o potem swobodnie wykorzystywa? na ró?nego rodzaju materia?ach, typu wizytówki, papier firmowy czy grafika na stronie internetowej. Wszelkie wytyczne znajdziesz w przygotowanej dla Ciebie Ksi?dze Identyfikacji Wizualnej, która w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief