Postaw na tre?? wideo


?yjemy w czasach, w których z ka?dej strony bombarduje nas nieskończona ilo?? informacji. Nie sposób ich wszystkich przyj?? i przetworzy?. Dlatego umiej?tno?? szybkiego zaprezentowania swojego przekazu jest bezcenna. Jednak czasami fotografia lub tekst to za ma?o… Dlatego tak skutecznym narz?dziem marketingowym okazuj? si? filmy i animacje, które pomagaj? przekaza? wi?cej informacji w du?o krótszym czasie. Dobra tre?? wideo mo?e wzbudzi? emocj?, poruszy? wyobra?ni? i… skutecznie zach?ci? do skorzystania z Twojej oferty. Wiemy czego trzeba, aby Twój film sta? si? wyj?tkowy

Cel

W ?wiecie marketingu nic nie dzieje si? bez przyczyny. Dlatego, je?li uwa?asz, ?e tre?ci wideo s? czym? czego Twoja firma w?a?nie teraz potrzebuje odpowiedz sobie na pytanie- po co? Czy film ma pomóc w promocji marki, produktów, ma zwi?kszy? sprzeda?, edukowa? widzów, a mo?e b?dzie sposobem na wyprzedzenie konkurencji? To bardzo wa?na informacja, która pomo?e nam w stworzeniu filmu idealnego.

Grupa docelowa

Je?li ju? wiesz co chcesz osi?gn??, czas pomy?le? do kogo chcesz trafi?. Bardziej zale?y Ci na trafieniu do nowych klientów? A mo?e chcesz zwi?kszy? zaanga?owanie tych dotychczasowych? Pami?taj, ?e film dla wszystkich b?dzie filmem dla nikogo.

W?a?ciwy format

Znaj?c cel i grup? docelow? spróbuj do tych kryteriów dopasowa? w?a?ciwy format wideo. Do wyboru masz bardzo wiele opcji! To mo?e by? filmik o o firmie, samouczek wideo, demonstracja produktów, opinie klientów o firmie, wywiady, animacje… Wa?ne, aby wybra? format, który pozwoli zaanga?owa? u?ytkowników oraz zwi?kszy? widoczno?? Twojej marki.

Odpowiedni kana?

Zastanów si? w jakich kana?ach powinien by? wy?wietlany film. Do wyboru masz wiele mo?liwo?ci. To mo?e by? YouTube, media spo?eczno?ciowe, strona Twojej firmy, a nawet telewizja. To bardzo wa?ne, poniewa? wybór kana?ów wp?ywa na d?ugo?? filmu i jego scenariusz. Co wi?cej, ka?dy portal ma swoje przeznaczenie i charakterystycznych odbiorców, o których nale?y pomy?le? przy tworzeniu filmu.

Przemy?lana fabu?a

Stworzenie dobrego filmu to naprawd? nie lada wyzwanie. Ale my zrobimy wszystko, aby mu sprosta?! Stworzymy kreacj?, która nie tylko pomo?e Ci sprzedawa? wi?cej, ale b?dzie równie? w jasny sposób komunikowa? wizj? i misj? Twojej firmy. Film to przemy?lane obrazy, muzyka, historia… Wszystkie to musi wspólnie wspó?gra?, budzi? emocje i skojarzenia. Jedyn? granic? jest tutaj Twoja i nasza wyobra?nia.

Filmy, które wywo?uj? uczucia

Aby tre?? wizualna by?a interesuj?ca i niepowtarzalna musi wzbudza? u widzów silne uczucia. Nie mo?e by? “bylejaka”. Film powinien wzbudza? zaufanie, ciekawo?? i przede wszystkim dostarcza? rozrywki. Dzi?ki temu u?ytkownicy ch?tnie “podaj?” sobie dalej konkretne filmiki, bezp?atnie zwi?kszaj?c ich zasi?g i jednocze?nie promuj?c je w?ród swoich znajomych. Pami?taj, ?e filmik powinien zostawia? odbiorc? z jak?? wiedz?, obietnic?, z konkretnymi emocjami. Dzi?ki temu zostanie w jego pami?ci na d?u?ej.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief