E-mail, który sprzedaje


E- mail marketing to jedna z najpopularniejszych form promocji w sieci. Jego podstawowym zadaniem jest pozyskanie klienta, zach?cenie go do skorzystania z oferty oraz nawi?zanie z nim trwa?ej relacji. Jednak jak to zrobi?, kiedy ka?dego dnia skrzynki pocztowe Twoich klientów zasypuj? setki wiadomo?ci? Wi?kszo?? z nich, nieprzeczytana, trafia od razu do kosza. Dlatego bardzo wa?ne jest, aby stosowa? efektywne rozwi?zania, które pozwol? wyró?ni? si? na tle konkurencji. Jak to zrobi?? Skorzystaj z naszej pomocy.

e-mail marketing

Baza adresatów

?adne dzia?ania w sieci nie powinny by? rozpocz?te bez ustalenia grupy docelowej i stworzenia bazy adresatów. Nie masz bazy? Spokojnie, do?o?ymy wszelkich starań, aby zdoby? adresy osób, które mog? sta? si? Twoimi klientami. Metod na budowanie bazy mailingowej jest wiele, dlatego wykorzystamy te, które b?d? najskuteczniejsze dla Twojego biznesu. Dodatkowo pami?taj, ?e Twoja baza musi by? zarejestrowana w GIODO.

Zdefiniuj cel

Bardzo wa?ne jest, aby jasno i precyzyjnie zdefiniowa? cel, który b?dzie wyznacznikiem przy tworzeniu strategii e-mail marketingu. Nie mo?na pisa? o wszystkim- ka?dy mailing powinien mie? swoj? my?l przewodni?. Dlatego zastanów si?, czy chcesz wp?yn?? na wizerunek Twojej firmy, pozyska? nowych klientów, a mo?e poinformowa? dotychczasowych odbiorców o nowej ofercie? To wszystko ma wp?yw na ostateczny kszta?t Twojej wiadomo?ci.

Rodzaj wiadomo?ci

Ju? wiesz do kogo chcesz kierowa? swoje maile i jaki cel przy?wieca tym dzia?aniom. Czas, aby zastanowi? si? nad tym, co chcesz swoim klientom przekaza?. Jest kilka typów tre?ci mailingu: newsletter, katalogi sprzeda?owe, tradycyjny mailing, autoresponder… Ró?ni? si? swoim wygl?dem, cz?stotliwo?ci? wysy?ania i przeznaczeniem. Wspólnie wybierzemy najskuteczniejsz? form?.

Idealny mail

Odpowiedzi na poprzednie pytania, u?atwi? stworzenie idealnej wiadomo?ci. Ka?da z nich musi zawiera? cztery niezb?dne elementy. Pierwszym z nich jest nadawca- najlepiej konkretna osoba reprezentuj?ca firm?. Po drugie- interesuj?cy i intryguj?cy tytu?, który zach?ci do otworzenia wiadomo?ci. Po trzecie- czytelna i atrakcyjna wizualnie tre??. I po czwarte- przycisk call to action. Jest on niezb?dny, poniewa? pozwala wykona? klientowi po??dan? przez nas czynno?ci, np. przeczytanie nowego artyku? na blogu.

Mail, który przyci?ga wzrok

Nie da si? zaprzeczy?, ?e strona wizualna kampanii e- mail marketingowej jest jednym z jej najwa?niejszych elementów. Dlatego pomo?emy Ci wyj?? ze sztywnym ram standardowych wiadomo?ci. Dzi?ki dobrej grafice, mo?esz skutecznie wyró?ni? si? w g?szczu konkurencyjnych ofert. Ciekawe zdj?cia, gify, animacje, niestandardowe formaty- to wszystko sprawia, ?e klienci nie tylko ch?tniej czytaj? maila, ale równie? cz??ciej reaguj? na wezwanie do dzia?ania.

Testowanie i mierzenie efektów

W czasie tworzenia wiadomo?ci bardzo wa?ne s? dok?adne testy- nie ka?dy mail otwiera si? w ka?dej przegl?darce czy skrzynce pocztowej w ten sam sposób. Natomiast po wysy?ce konieczna jest dok?adna analiza efektów kampanii, które pozwol? nie tylko sprawdzi? czy e- mail osi?gn?? swój cel, ale równie? wyeliminowa? w przysz?o?ci potencjalne b??dy.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief