Zrozum potrzeby swojego klienta.


Potrzebujesz dobrych tekstów na swoj? stron? internetow?? Nie wiesz co powinno znale?? si? na Twoich materia?ach reklamowych? Je?li tak, ?wietnie trafi?e?! Pomo?emy Ci stworzy? warto?ciowe tre?ci, które b?d? odpowiada? na potrzeby Twoich odbiorców. Nasze dzia?ania w tym zakresie nie polegaj? jedynie na produkcji tre?ci, ale na zrozumieniu potrzeb klienta oraz dostarczeniu mu informacji warto?ciowych oraz u?ytecznych. Nasze teksty tworzymy zgodnie z poni?szymi zasadami:

Content, który niesie warto??

W copywritingu nie chodzi jedynie o pisanie tekstów. Chodzi o zrozumienie potrzeb klienta, ich zaspokojenie oraz wej?cie z nim w dialog. Przekazuj wiedze, mów o tym, co interesuje Twojego odbiorc? oraz rozwi?zuj jego problemy. Na pewno to doceni. Postaraj si? równie? zaanga?owa? go w pewne dzia?ania, które pozwol? na wzmocnienie Waszej relacji.

Tre?ci dopasowane do grupy docelowej

Twoja grupa docelowa ma kluczowe znaczenie. Dzi?ki jej dok?adnemu okre?leniu, teksty trafi? do w?a?ciwych osób. Wspólnie zastanowimy si? kim jest Twój klient? Ile ma lat? Jakie ma potrzeby i oczekiwania? Dzi?ki tej wiedzy b?dziesz móg? wej?? do ?wiata swoich odbiorców i porozmawia? z nimi ich j?zykiem.

Ró?norodno?? form tre?ci

Narz?dzia u?ywane przy tworzeniu tre?ci s? bardzo zró?nicowane. Zapewniamy Ci nie tylko anga?uj?ce teksty. Mo?liwo?ci contentu jest wiele: od plików graficznych, prze infografiki, po nagrania video i audio. Oferuj?c zró?nicowane tre?ci Twoje dzia?ania b?d? bardziej skuteczne.

Historie, które budz? emocje

Fundamentem contentu jest dobra narracja. Pozwala ona osi?gn?? najwa?niejsze dla ka?dej firmy cele: zdoby? zaufanie i lojalno?? klienta, zainteresowa? go produktem, sk?oni? do jego kupna oraz do podzielenia si? informacj? o produkcie z innymi. Opowie??, w przeciwieństwie do suchych faktów czy liczb, przemawia obrazami skierowanymi do wyobra?ni i emocji odbiorcy. Stworzymy dla Ciebie content, który na d?ugo zostanie w jego pami?ci.

Krótko i na temat

Dzi? ma?o kto czyta teksty w internecie “od deski do deski”. Przewa?nie skanujemy je wzrokiem, zapami?tuj?c najwa?niejsze informacje. Dlatego tak wa?ne s? dobre nag?ówki- dzi?ki nim odbiorca ju? na samym pocz?tku wie, o czym b?dzie dany tekst i jak? wiedze mu przyniesie. Warto pisa? krótko i na temat- to zwi?ksza szanse na przeczytanie danej tre?ci.

Buduj wiarygodno??

Copywriting to forma dialogu. Odbiorca poszukuj?c potrzebnych mu informacji, ma znale?? Ci? sam. Ma poczu?, ?e wiesz jak rozwi?za? jego problem i ?e mo?esz mu pomóc, co pozytywnie prze?o?y si? na wzrost jego zaufania.Zacznie postrzega? Ci? jako eksperta w danej dziedzinie, ch?tniej wybieraj?c Twoje produkty i us?ugi.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief