Twoja firma stoi w miejscu? Czas na audyt marketingu!


Wydaje Ci si?, ?e podejmujesz w?a?ciwe decyzje, inicjujesz bezb??dne dzia?ania i procesy, realizujesz ?wietne kampanie marketingowe… A jednak telefon milczy, a w skrzynce brak nowych wiadomo?ci. Najwy?szy czas przyjrze? si? Twojemu dzia?aniu nieco z boku. Audyt marketingowy pozwoli oceni? skuteczno?? Twoich dzia?ań marketingowych oraz wska?e mo?liwo?? ograniczenia kosztów i zwi?kszenia przychodów. Mo?e si? okaza?, ?e niewielkie zmiany, dokonaj? prawdziwej rewolucji. Czy wiesz jak wygl?da audyt?

analiza marketingowa

Wywiad

Nasze dzia?ania rozpoczniemy od poznania Twojej firmy, jej otoczenia oraz zgromadzenia informacji na temat podejmowanych przez Ciebie dzia?ań marketingowych. Ocenimy spójno?? Twojej komunikacji oraz to, w jaki sposób realizujesz wizj? i misj? firmy. Postaramy si? pozna? dok?adnie cele Twojej firmy oraz sposoby, w jaki starasz si? je osi?ga?.

Analiza

To najwa?niejszy proces audytu. Zebrane wcze?niej dane, dok?adnie przeanalizujemy i zbadamy. Ocenimy obecn? sytuacj? marketingow? Twojego przedsi?biorstwa i poszukamy nowych skutecznych rozwi?zań, które pozwol? na wzrost sprzeda?y oraz popraw? wizerunku Twojej firmy.

Raportowanie

W raporcie przeka?emy Ci podsumowanie sytuacji firmy. Zaproponujemy kierunek rozwoju firmy, dzia?ania, którym nadamy szczególny priorytet, szacowane koszty wdro?enia oraz harmonogram realizacji strategii.

Monitorowanie wyników

Po przygotowaniu strategii dzia?ania, pomo?emy Ci wdro?y? przygotowane przez nas koncepcje marketingowe, na bie??co monitoruj?c ich post?py oraz wyniki. Zadbamy o to, aby jak najlepiej zrealizowa? za?o?one cele. Zrobimy wszystko, aby zaproponowany przez nas kierunek zmian, pomóg? pozyska? nowych klientów oraz podniós? Twoj? konkurencyjno?? rynkow?.

Twój marketing nie dzia?a? Kliknij i sprawd? co si? stanie.

Wype?nij brief